Verben ѕќЋќ∆»“№ (legen) oder Ћ≈∆ј“№ (liegen)

1. ___ вилки на стол.

 Ћежать
 ѕоложи
 Ћежи
 ѕоложить

http://www.russian-online.net
2.  Ќа столе уже ___ вилки.

 положит
 лежит
 лежат
 положат

http://www.russian-online.net
3.  √де ___ скатерть?

 лежит
 лежат
 положат
 положит

http://www.russian-online.net
4.  уда ты ___ очки?

 положили
 лежали
 лежал
 положил

http://www.russian-online.net
5.  Ќа столе ___ скатерть.

 лежат
 положит
 лежит
 положат

http://www.russian-online.net
6.   то ___ на моей кровати?

 лежат
 положит
 положат
 лежит

http://www.russian-online.net
7.  ___ всЄ на место!

 Ћежать
 Ћежи
 ѕоложи
 ѕоложить

http://www.russian-online.net
8.  “ам ничего не ___.

 лежит
 положат
 лежат
 положит

http://www.russian-online.net

 

Merken Sie sich:
Was liegt auf dem Tisch? -  „то лежит на столе?  [schto lishyt nasstalje]

legen: положить (perfekt) - класть (perfekt)
liegen: лежать (imperfekt)

imperfekt = unvollendet; perfekt = vollendet

 положитьлежать
 Futur (Zukunft)Präsens (Gegenwart)
положулежу
тыположишьлежишь
онположитлежит
мыположимлежим
выположитележите
ониположатлежат
 Präteritum (Vergangenheit) 
онположиллежал
онаположилалежала
ониположилилежали
 Imperativ (Befehlsform) 
Sing.положи!лежи!
Plur.положите!лежите!

Ähnliche Übungen und Themen:

  • Test: Verben — ј«ј“№ (sagen) oder √ќ¬ќ–»“№ (sprechen)
  • Test: Verben —ћќ“–≈“№ (schauen) oder ¬»ƒ≈“№ (sehen)
  • Test: Verben »ƒ“» (gehen) und E’ј“№ (fahren)
  • Test: Verben ѕќћЌ»“№ (sich erinnern an) oder ¬—ѕќћ»Ќј“№ (sich besinnen auf)
  • Test: Verben ≈—“№ (essen) und ѕ»“№ (trinken)
  • Test: Verb BEGINNEN - начинатьс€ oder начинать
  • Test: Verb BEENDEN - кончатьс€ oder кончать
  • Test: Wiedergabe von HEIßEN - звать oder называтьс€
  • Test: Verben, die zur i-Konjugation gehören

Zurück zum Grammatik-Inhalt Zu Grammatik-Büchern